Days
Hours
Minutes
Seconds

نیازسنجی و برنامه ریزی آموزشی

ویژه مدیران و کارشناسان آموزشی - منابع انسانی و تحول اداری دستگاه های اجرایی

سمینارآموزشی`` نیازسنجی و برنامه ریزی آموزش کارکنان در سازمان‌ها``

ویژه مدیران و کارشناسان آموزشی و منابع انسانی

با توجه به برنامه ها و رویکردهای دولت محترم در حوزه مدیریت منابع انسانی و همچنین اهمیت و نقش برنامه‌ریزی آموزشی هدفمند در توسعه دانش و مهارت‌های شغلی با محوریت فعالیت های واحد های آموزشی دستگاه‌های اجرایی  و همچنین  الزامات نظام آموزش کارکنان دولت،  جهاددانشگاهی استان زنجان در جهت کمک به تحقیق اهداف مذکور در نظر دارد سمینار یک روزه آموزشی را با عنوان نیازسنجی و برنامه ریزی آموزش کارکنان در سازمان‌ها ویژه مدیران و کارشناسان واحد های آموزش و همچنین واحد های مدیریت منابع انسانی و تحول اداری دستگاه های استانی به صورت رایگان برگزار نماید.

در پایان این برنامه آموزشی برای شرکت کننده گان گواهینامهپایان دوره صادر خواهد گردید.

برنامه زمانی

#SessionSpeaker(s)TimeVenue
1مدیران و معاونین ارشد دکتر کوروش فتحی واجارگاه 8 الی 10سالن شهید نوری
2جلسه اول مسئولین آموزشی و منابع انسانیدکتر کوروش فتحی واجارگاه 10 الی 11:45سالن شهید نوری
3جلسه دوم مسئولین آموزشی و منابع انسانیدکتر کوروش فتحی واجارگاه 12 الی 13:45سالن شهید نوری
4پرسش و پاسخدکتر کوروش فتحی واجارگاه 13:45 الی 14سالن شهید نوری

دبیرخانه و محل ثبت نام

زنجان،دروازه ارک،بالاتر از مسجد دستغیب، جنب اداره پست، مرکز آموزش های کارکنان دولت جهاددانشگاهی

تلفن همراه : ۰۹۱۲۰۴۲۱۲۳۰